Omgeving

Algemene voorwaarden

(Status: 31.11.2017)
 1. Algemeen
  1. Deze Algemene Voorwaarden (AV) gelden voor alle overeenkomsten tussen Lakegroup GmbH & Co. KG, Alte Landstraße 7, 78315 Radolfzell, vertegenwoordigd door Felix Küster en Christian Treutlein (hierna: "exploitant") en zijn contractpartners (hierna: "adverteerders" of "geregistreerde gebruikers").
  2. De exploitant erkent geen AV die afwijken van deze algemene voorwaarden - behoudens uitdrukkelijke toestemming.
  3. De exploitant heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen om objectief gerechtvaardigde redenen (bijv. wijzigingen in de jurisprudentie, juridische situatie, marktomstandigheden) en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Bestaande gebruikers worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Indien de bestaande klant geen bezwaar maakt binnen de in de kennisgeving van wijziging gestelde termijn, wordt zijn instemming met de wijziging geacht te zijn gegeven. In de kennisgeving van de voorgenomen wijziging van deze AV worden de termijn en de gevolgen van het bezwaar of het ontbreken daarvan vermeld.
 2. Sluiting van een contract uitsluitend met ondernemers
  1. De registratie van een gebruikersaccount en het plaatsen en adverteren van verkooppunten, goederen en/of diensten is uitsluitend toegestaan aan ondernemers die handelen in hun hoedanigheid van ondernemer. Een ondernemer in de zin van § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het afsluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. De exploitant sluit geen contracten met consumenten. Alle prijzen die worden vermeld voor het adverteren van verkooppunten op de Site zijn exclusief de wettelijke BTW.
  2. De exploitant heeft het recht om op elk moment het ondernemersstatuut van zijn contractuele partners te controleren. Daartoe kan hij met name de klant om een passend bewijs vragen. Indien de klant niet voldoet aan een dergelijk verzoek of indien de exploitant aanwijzingen heeft van een gebrek aan ondernemersstatus, heeft de exploitant het recht om zich terug te trekken uit een reeds gesloten contract.
 3. Diensten
  1. De exploitant is een aanbieder van zoekdiensten en telefoongidsen en biedt een platform aan onder het internetdomein www.wogibtswas.de (hierna: "Platform") waarop handelaren en dienstverleners of agentschappen (hierna: "Adverteerders") reclame kunnen maken voor een bedrijf of individuele bedrijfsvestigingen en de goederen of diensten die daar worden aangeboden. Voor dit doel kan de adverteerder gratis en betaalde advertenties op het platform plaatsen (cf. op de tarieven § 6 van deze AV).
  2. De dienst van de exploitant biedt slechts een reclameplatform aan. In dit opzicht is de exploitant een portaalexploitant in de zin van de Duitse Telemediawet. De exploitant treedt niet op als tussenpersoon of makelaar. Er worden geen contracten afgesloten met de klanten van de handelaren of met andere consumenten via het platform. De exploitant is op geen enkele wijze betrokken bij de contracten die worden gesloten tussen de handelaar en zijn klant als gevolg van advertenties. Afwijkende bepalingen (bijv. affiliate-overeenkomsten) moeten apart met de exploitant worden overeengekomen; er bestaat geen recht op het sluiten van een dergelijke overeenkomst.
 4. Registratie en afsluiten van het contract
  1. Om reclame te kunnen maken voor een bedrijf, een branche, goederen of diensten op het platform, moet een gebruikersaccount worden aangemaakt op het platform (contractsluiting). Hiervoor moeten de in het registratieformulier gevraagde gegevens naar waarheid en volledig worden ingevuld. Deze registratie vormt slechts een aanbod tot het afsluiten van een contract met de platformbeheerder. De aanvaarding van het gebruikscontract gebeurt door de activering van de gebruikersaccount.
  2. Een gebruikersaccount kan worden aangemaakt door de eigenaar van het bedrijf waarvoor reclame wordt gemaakt of door een bureau in opdracht van ondernemers.
  3. Consumenten kunnen geen gebruikersaccount aanmaken. De exploitant behoudt zich het recht voor om te allen tijde de ondernemersstatus van geregistreerde gebruikers te controleren.
  4. Als de registratie wordt uitgevoerd door een agentschap in opdracht van ondernemers om overeenkomstige advertenties op het internet te plaatsen, is het agentschap de exclusieve contractuele partner van de exploitant. Een contract met de klanten van het bureau komt echter niet tot stand.
 5. Plaatsen van advertenties
  1. Bij het adverteren van een nieuw aanbod op het platform moet de adverteerder alle verplichte informatie (bijv. prijscomponenten incl. wettelijke btw) en andere gegevens over de betreffende shop en de daar aangeboden goederen of diensten volledig en naar waarheid verstrekken. Daarbij moet de handelaar er in het bijzonder op letten dat de aanbiedingen worden geplaatst in overeenstemming met het classificatiesysteem dat op het platform wordt gebruikt (in het bijzonder productcategorieën en geografische aanduidingen). In het bijzonder moet de beschrijving aantrekkelijk en serieus overkomen. Afschrikwekkende advertenties die klanten kunnen ontmoedigen om het platform in het algemeen te gebruiken door het krediet van het hele platform in gevaar te brengen (bijv. pornografische of frauduleuze aanbiedingen) zijn ontoelaatbaar en kunnen door de exploitant worden verwijderd.
  2. Door te adverteren en inhoud te uploaden, verzekert de adverteerder dat de aanbieding voldoet aan de wettelijke vereisten (bijv. verplichte informatie) en dat hij/zij alle rechten heeft op de verzonden inhoud. Het maken van aanbiedingen die niet gebaseerd zijn op een echt bestaand object (lokaanbiedingen) is verboden.
  3. Als een handelaar zonder vaste locatie zich registreert of geregistreerd is op het platform, wordt hij niet in aanmerking genomen bij de standaardzoekopdracht.
  4. Als de advertentie wordt aangemaakt door een agentschap, garandeert het agentschap dat de advertentie gebaseerd is op een overeenkomstige bestelling van de respectieve bedrijfseigenaar.
  5. De exploitant heeft het recht om de aanbiedingen op het platform te bewerken als dit nodig is voor hun toonbaarheid in de context van bepaalde browsers of voor mobiele weergave.
 6. Prijzen, looptijd en opzegging
  1. Handelaren en dienstverleners kunnen een gratis basisentry boeken of een pakket tegen betaling met uitgebreide functies en diensten. De details zijn te vinden in de prijs- en servicetabel.
  2. De pakketprijs is onafhankelijk van het feit of de adverteerder volledig gebruik maakt van het geboekte pakket (bijv. maximaal aantal mogelijke producten, enz.). Indien één, meerdere of alle advertenties van de adverteerder van het platform worden verwijderd - om welke reden dan ook - blijft de betalingsaanspraak van de exploitant voor het reeds geboekte pakket hierdoor onaangetast; iets anders geldt alleen indien de platformexploitant de advertentie(s) zonder feitelijke of contractuele reden heeft verwijderd.
  3. Elk door de klant geboekt pakket vormt een zelfstandig contract. De looptijd van een pakket is één of twaalf maanden (contractduur). Opzegging voor het verstrijken van de overeengekomen termijn is uitgesloten. Het recht op buitengewone opzegging blijft hierdoor onaangetast.
  4. Een pakket met een looptijd van twaalf maanden moet ten minste één maand voor het einde van de contractperiode worden opgezegd. Als het pakket niet tijdig wordt opgezegd, wordt het na afloop van de contractduur automatisch met twaalf maanden verlengd.
  5. Een pakket met een looptijd van één maand moet ten minste 5 dagen voor het einde van de contracttermijn worden opgezegd. Als het pakket niet op tijd wordt opgezegd, wordt het na afloop van de looptijd automatisch met nog een maand verlengd.
 7. Plichten van geregistreerde gebruikers
  1. De gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn account alleen door hemzelf wordt gebruikt. Hij moet zijn toegangsgegevens en de door hem gedeponeerde gegevens vertrouwelijk behandelen en ervoor zorgen dat derden geen toegang hebben tot zijn gegevens. Als de gebruiker deze verplichting opzettelijk schendt, is hij verantwoordelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
  2. De gebruiker is verplicht om het platform alleen te gebruiken voor het beoogde doel (reclame voor zakelijke branches, producten en diensten) en om alle contractuele en wettelijke voorschriften in acht te nemen bij het gebruik van het platform. Elk gebruik dat verder gaat dan het doel van de gebruikersrelatie is verboden. In het bijzonder is het de gebruiker verboden om
   • Aanbiedingen te adverteren met onjuiste of misleidende informatie;
   • om aanbiedingen te adverteren die inbreuk kunnen maken op de rechten van derden (bijvoorbeeld auteursrechten, persoonlijke rechten of merkrechten);
   • aanbiedingen te publiceren die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving
   • immorele, obscene, pornografische of radicale aanbiedingen adverteren;
   • andere personen lastig te vallen of te bedreigen of inbreuk te maken op de rechten van derden;
   • berichten te sturen naar andere gebruikers voor andere doeleinden dan communicatie;
   • gegevens van het platform aftappen voor eigen commerciële doeleinden.
  3. De adverteerder is verplicht de bij registratie verstrekte gegevens te allen tijde up-to-date te houden en zich te onthouden van overtreding van deze AV en de toepasselijke wetgeving.
  4. De adverteerder is verplicht om zijn aanbiedingen actueel te houden en onmiddellijk te deactiveren als de aangeboden goederen/diensten niet meer beschikbaar zijn of de bedrijfsvestiging niet meer bestaat.
  5. Overtredingen kunnen leiden tot tijdelijke blokkering en - bij ernstige overtredingen - tot verwijdering van het account.
 8. Klantbeoordelingen en klantinformatiesysteem
  1. De exploitanten bieden de gebruikers van het platform een klantbeoordelingssysteem en een klanteninformatiesysteem. Hier kunnen de gebruikers van het platform (consumenten) individuele winkels of winkels beoordelen (beoordelingssysteem) of suggesties doen voor goederen en goederen markeren die bestaan/bestonden of niet meer bestaan in de winkels (klanteninformatiesysteem). Door zich te registreren stemmen de geregistreerde handelaars ermee in dat ze in het kader van deze systemen door gebruikers worden beoordeeld of beschreven.
  2. De exploitant controleert de door de gebruikers in het kader van de klanteninformatie- en beoordelingssystemen gepubliceerde inhoud niet en is hiervoor alleen aansprakelijk in het kader van zijn wettelijke portaalexploitantenaansprakelijkheid.
 9. Gebruiksrechten op gepubliceerde inhoud
  1. Door het plaatsen van inhoud op het platform (met uitzondering van bedrijfslogo's of vergelijkbare beschermde merknamen) verleent de adverteerder de exploitant een royaltyvrij, eenvoudig gebruiksrecht op de geplaatste inhoud dat onbeperkt is in termen van ruimte, tijd en inhoud. In het bijzonder heeft de exploitant het recht om geplaatste werken, productgegevens, productbeschrijvingen, productafbeeldingen of andere productinformatie of delen daarvan te reproduceren, distribueren en bewerken, alsmede om deze te gebruiken en te reproduceren voor reclamedoeleinden binnen en buiten het platform. De exploitant heeft ook het recht om de door handelaren geplaatste inhoud volledig, gedeeltelijk en bewerkt of onbewerkt te gebruiken in het kader van de aanbiedingen van andere handelaren (bijv. om soortgelijke producten of productcategorieën te beschrijven) of om andere op het platform geregistreerde handelaren toe te staan deze inhoud te gebruiken in hun aanbiedingen op het platform. Deze rechten blijven bestaan, zelfs als de adverteerder de betreffende aanbiedingen van het Platform heeft gehaald, het contract met de exploitant beëindigt en/of zich terugtrekt van het Platform.
  2. De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij gerechtigd en in staat is om de bovengenoemde rechten over te dragen en dat er geen conflicterende rechten van derden bestaan.
  3. Bovendien verleent de Adverteerder de Operator het recht om de geplaatste inhoud of delen daarvan te gebruiken (ook in combinatie met andere werken) om reclame te maken voor de diensten van de Operator op het Platform, op websites van derden, social media portals en in alle andere beschikbare media. De Adverteerder verleent de Platformexploitant alle gebruiksrechten die nodig zijn voor dit doel.
  4. De Adverteerder verzekert dat hij gerechtigd is om de geadverteerde inhoud te gebruiken voor de uitvoering van dit contract en dat er geen rechten van derden zijn die in strijd zijn met het contractuele gebruik. Indien de adverteerder niet zelf de houder is van de benodigde rechten op de geplaatste content, dient hij ervoor te zorgen dat de houder van de rechten instemt met het gebruik van de werken op de wijze zoals uiteengezet in het contract.
 10. Aansprakelijkheid, garantie en vrijwaring
  1. De exploitant is jegens de adverteerder aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke aanspraken, inclusief aanspraken uit onrechtmatige daad, voor schadevergoeding en onkostenvergoeding op welke rechtsgrond dan ook, zonder beperking in het geval van opzet of grove nalatigheid, opzettelijk of nalatig letsel aan leven, ledematen of gezondheid, op basis van een garantiebelofte, tenzij in dit opzicht anders is geregeld, of op basis van dwingende aansprakelijkheid (bijv. volgens de productaansprakelijkheidswet).
  2. Als de Concessieverlener door nalatigheid een wezenlijke contractuele verplichting schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract, tenzij de aansprakelijkheid volgens deze clausule onbeperkt is. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract volgens zijn inhoud oplegt aan de exploitanten om het doel van het contract te bereiken, waarvan de vervulling de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen.
  3. De bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden ook met betrekking tot de aansprakelijkheid van de exploitant voor zijn plaatsvervangers en wettelijke vertegenwoordigers.
  4. De betreffende adverteerder is in elk opzicht verantwoordelijk voor de inhoud van de afzonderlijke aanbiedingen. De exploitant controleert de aanbiedingen niet op juistheid, actualiteit en/of mogelijke overtredingen van de wet. De exploitant is jegens derden alleen aansprakelijk binnen het kader van zijn wettelijke portaalexploitantenaansprakelijkheid. De adverteerder vrijwaart de exploitanten tegen aanspraken van derden - inclusief de kosten van juridische verdediging ten belope van de wettelijke bedragen - die tegen de exploitant worden ingesteld op basis van onrechtmatig handelen door de adverteerder. Dit geldt in het bijzonder bij gebruik zonder de vereiste toestemming van de rechthebbende.
  5. De exploitant garandeert niet de constante beschikbaarheid en toegankelijkheid van het portaal.
 11. Gegevensbescherming
  1. De exploitant behandelt persoonlijke gegevens van de adverteerders vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Gegevens worden niet doorgegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van de adverteerder of alleen in het kader van de noodzakelijke verwerking van het contract. Verdere details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de exploitant
  2. .
 12. Scheidbaarheid
  1. Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de AV. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarvan de gevolgen het economische doel dat de contractpartijen met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling nastreefden, het meest benaderen. De bovenstaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing indien het contract onvolledig blijkt te zijn.
 13. Slotbepalingen
  1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, voor zover deze rechtskeuze er niet toe leidt dat een consument verstoken blijft van dwingende consumentenbeschermingsnormen.
  2. Indien de contractpartijen handelaars zijn, is de rechtbank van onze maatschappelijke zetel in Radolfzell am Bodensee bevoegd, tenzij er een exclusieve bevoegde rechtbank voor het geschil is vastgesteld. Dit geldt ook als de klant niet in de Europese Unie gevestigd is.

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Alle merknamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle informatie zonder garantie. Status 19.05.2024 07:28:45

UP

Kies je land en taal

This page also exists in your language! english english | Close x